หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.วังแดง
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ข่าวตลาดแรงงาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหนองโพธื์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะหมู่๔และหมู่๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำหลังคาคลุมระเบียง อาคารสำนักงาน จำนวน ๑๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหนองโพธิ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 แบบสรุปประมาณการราคาก่อสร้างและปริมาณงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโพธิ์
12 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองโพธิ์)
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินฯ
14 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
15 แบบสรุปประมาณการราคาก่อสร้างและปริมาณงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองโพธ์)
16 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองโพธิ์)
17 แบบสรุปประมาณการราคาก่อสร้างและปริมาณงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโพธิ์ หมู่ 6,7
18 ประกาศราคากลางโครงการปรัปบรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโพธิ์ หมู่ 6,7
19 แบบสรุปประมาณการราคาก่อสร้างและปริมาณงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลา หมู่ 1
20 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลา หมู่ 1 ถึงบ้านนางจงกล จิตสมานันท์