หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากร้านค้านางยุพิน จุลพงษ์ ถึงบ้านนายสุขุม สุทัศษา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำที่กั้นนกพิราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกน้ำ ประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ ประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถบรรทุกน้ำ ประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยงานแผนที่ภาษี ประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้าและสายไฟเมนประปา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการ ประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานผลิตน้ำประปา ประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง