หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานสถิติการให้บริการเก็บขยะมูลฝอย ระหว่างเดือน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   
2
รายงานสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ระหว่างเดือน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   
3
รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนประจำปี 2564  
   
4
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564  
   
5
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  
   
6
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564  
   
7
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน กันยายน 2564  
   
8
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564  
   
9
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  
   
10
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564  
   
11
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  
   
12
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน เมษายน 2564  
   
13
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2564  
   
14
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
   
15
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำเดือน มกราคม 2564  
   
16
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อบต.วังแดง