หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2560  
   
2
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีพ.ศ.2560-2564 ( ระยะเวลา 5 ปี)  
   
3
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   
4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
   
5
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
   
6
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน  
   
7
ประกาศ สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562  
   
8
แนวทางการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
   
9
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
   
10
รายงานการประเมินผลความเสื่ยง  
   
11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต  
   
12
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2564  
   
13
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
14
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
   
15
มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต  
   
16
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต  
   
17
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564  
   
18
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
   
19
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
   
20
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
   
21
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
   
22
มาตรการป้องกันการรับสินบน  
   
23
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
   
24
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
   
25
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565  
   
26
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
27
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน พ.ศ. 2564  
   
28
รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   
29
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   
30
รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย