หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
   
2
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
   
3
การแจ้งถมดิน  
   
4
การรับชำระภาษีป้าย  
   
5
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอา  
   
6
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
   
7
การแจ้งขุดดิน  
   
8
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  
   
9
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  
   
10
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ  
   
11
การขอรับบำเหน็จปกติ  
   
12
การขอรับบำเหน็จตกทอด  
   
13
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.  
   
14
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ อปท.  
   
15
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท  
   
16
การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ  
   
17
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้งใหม่)  
   
18
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)  
   
19
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)  
   
20
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้งใหม่)  
   
21
การจดทะเบียนพาณิชย์ (การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  
   
22
การจดทะเบียนพาณิชย์ (การเปลี่นยแปลงรายการจดทะเบียน)  
   
23
การจดทะเบียนพาณิชย์ (การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  
   
24
การจดทะเบียนพาณิชย์ (การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  
   
25
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลกประกอบพาณิชยกิจ)  
   
26
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลกประกอบพาณิชยกิจ)  
   
27
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลกประกอบพาณิชยกิจ)  
   
28
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลกประกอบพาณิชยกิจ)  
   
29
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
   
30
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย