หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
การจัดการความรู้ / knowledge management  
   
2
สาระสำคัญของกฏหมายว่าด้วยศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
   
3
คู่มือร่างกฏหมาย  
   
4
9 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทางาน ที่ได้ผลมากกว่า"เงิน"  
   
5
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน  
   
6
เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง  
   
7
ทำงานอย่างไรให้เป็นสุข  
   
8
ธรรมะกับการทำงาน  
   
9
แนวทางการปฎิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
   
10
ประกาศ-เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
   
11
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม  
   
12
แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-58-60-อบต.วังแดง  
   
13
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกรจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
   
14
พรบ.สภาตำบล ฉบับที่6 พ.ศ.2552  
   
15
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
   
16
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พรบ.2540  
   
17
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.25546  
   
18
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
   
19
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
   
20
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
   
21
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
   
22
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   
23
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  
   
24
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
   
25
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง  
   
26
สรุปสาระสำคัญระเบียบวันลา  
   
27
การเบิกค่าเช่าบ้าน