หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 คร้้งที่1/2560  
   
2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560  
   
3
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2560  
   
4
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2560  
   
5
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560  
   
6
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2561  
   
7
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2561  
   
8
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2561  
   
9
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2561  
   
10
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2561  
   
11
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2/2561  
   
12
รายงาานการประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2561  
   
13
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562  
   
14
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564  
   
15
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสอง ประจำปี พ.ศ.2564  
   
16
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2564  
   
17
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564  
   
18
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสามครั้งที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564