หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายโสภณ  มัตเดช 
กำนันตำบลวังแดง

Facebook :  https://www.facebook.com/sp.md.so

นางจามรี มะไฟหวาน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 (บ้านวังแดงเหนือ)

โทร 08x - xxxxxxx

นางทรงศร  เพ็ชรโทน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 (บ้านวังแดงเหนือ)

โทร 08x - xxxxxxx

นายกล้าณรงค์  ชีตารักษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 (บ้านโคกถั่ว)

โทร 08x - xxxxxxx

นายโสภณ  มัตเดช  
กำนันตำบลวังแดง (บ้านท้ายคุ้ง)

โทร 08x - xxxxxxx

นางทวีป  เดชพจน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 (บ้านบึงใต้)

โทร 08x - xxxxxxx
Facebook :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100011067031801

นายมนัส  ชูวงษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 (บ้านบึงกลาง)

โทร 08x - xxxxxxx

นายขวัญชัย  เขมารมย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 (บ้านบึงเหนือ)

โทร 08x - xxxxxxx
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004990785175

นายมานัด  โต๊ะสัมฤทธิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 (บ้านบึงเหนือ)

โทร 08x - xxxxxxx