หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

สถานที่สำคัญในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

วัดวังแดงเหนือ :


 

สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ.2325 ตรงที่ตั้งวัดมีแม่น้ำป่าสัก มีลักษณะเป็นวังน้ำวน ชาวบ้านที่ถูกกวาดต้อนมาจากตำบลวังแดงเหนือ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่เป็นพวกลาวพวน มาขุดถมคลองกั้นแม่น้ำป่าสัก ให้ไหลเป็นทางตรง เมื่อชาวบ้านที่เคยอยู่ฝั่งตรงข้ามคลองกันเมื่ออยู่จังหวัดพิจิตร ในตำบลวังแดงใต้ สร้างวัดตามชื่อตำบลที่มา จึงสร้างวัดขึ้นมาบ้างขนานนามว่าวัดวังแดงเหนืออำเนื่องจากมีอีกวัดหนึ่ง ชื่อวัดวังแดงใต้ เพื่อไม่ให้ชื่อวัดตรงกันวัดวังแดงเหนือได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2429 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 6 วา 2 ศอก คือยาว 9 วา 3 ศอก
สิ่งศักดิ์สิทธิ์  :
1.พระประธานในพระอุโบสถ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธ ศาสนิกชนโดยทั่วไป
    วิธีการกราบไหว้ จุดธูปเทียน ปิดทองบูชา บนขอพร
2.รูปหล่อ 3 หลวงพ่อ (หลวงพ่อโป๋,หลวงพ่อแจ่ม,หลวงพ่อวงษ์,)ประดิษฐานอยู่ที่ วิหารข้างพระอุโบสถ
งานประจำปี : งานปิดทองไหว้พระวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคม  งานสรงน้ำพระวันสงกรานต์,งานประเพณีทอดกฐิน
วัตถุมงคล : หลวงพ่อโป๋  มีเหรียญ,พระพิมพ์อุ้มบาตร (สลกบาตร)เนื้อทองเหลือง) พระปิดทวาร  
               หลวงพ่อแจ่ม  มีมีดหมอ,มีดปากกา,รูปถ่าย,เหรียญรูปเหมือน,ผ้ายันต์
               หลวงพ่อวงษ์ มีเหรียญรูปเหมือน

เจ้าอาวาสวัดวังแดงเหนือ  เท่าที่สืบค้นได้ มี 9 รูปคือ  :
              รูปที่ 1 พระอธิการพริ้ง   พ.ศ.2427-2447
              รูปที่ 2 พระอุปัชฌาย์สา  พ.ศ.2447-2459
              รูปที่ 3 พระครูใบฏีกาโป๋ (เกจิอาจารย์)    พ.ศ.2459-2478
              รูปที่ 4 พระครูประภาสธรรมคุณ (หลวงพ่อแจ่ม) เกจิอาจารย์  พ.ศ.2483-2515
              รูปที่ 5 พระครูอาทรวุฒิกิจ (หลวงพ่อวงษ์) เกจิอาจารย์  พ.ศ.2515-2538
              รูปที่ 6 พระอธิการบุญสม อะมะโส   พ.ศ.2538- ปัจจุบัน

วัดวังแดงใต้  :

สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ.2320 โดยชาวบ้านที่ถูกกวาดต้อนมาจากตำบลวังแดงใต้ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่เป็นพวกลาวพวน เพื่อมาขุดถมคลองกั้นแม่น้ำป่าสักให้ไหลไปทางตรง เมื่อเห็นว่าบริเวณที่มาอาศัยอยู่อุดมสมบรูณ์ดีจึงคิดตั้งรกรากอยู่ที่นี่ และได้สร้างวัดตามชื่อตำบลที่มาคืออำวัดวังแดงใต้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2522 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 45 เมตร ยาว 45 เมตร ได้ผูกพันธสีมาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523

สิ่งศักดิ์สิทธิ์   :
1. พระประธานในพระอุโบสถ เป็นที่เคารพสักการะบูชา ศาสนิกชนโดยทั่วไป
วิธีการกราบไหว้ : จุดธูปเทียน ปิดทองบูชา บนขอพร
งานประจำปี : งานปิดทองไหว้พระเดือน 4 ,งานสรงน้ำพระวันสงกรานต์,งานประเพณีทอดกฐิน
วัตถุมงคล : เหรียญ - รูปหล่อ กริ่งรูปเหมือนหลวงพ่อเอื้อน,มีดปากกา,ตะกรุดหลวงพ่อเอื้อน
เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้ เท่าที่สืบค้นได้มี 7 รูป คือ  :
รูปที่ 1 หลวงพ่อแก้ว       รูปที่ 2 พระอาจารย์ต่อ                  รูปที่ 3 พระอาจารย์คร้าม
รูปที่ 4 หลวงพ่อโถ         รูปที่ 5 พระอาจารย์เขียน ปุสสเทโว     รูปที่ 6 พระอาจารย์สนิท เตชปญโญ
รูปที่ 7 พระอาจารย์เอื้อน อตฺตมโน เกจิอาจารย์ดังในปัจจุบัน พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน
วัดบึง  : 
หรือวัดบ้านบึง สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ.2325 ได้มีนามวัดตามชื่อบ้านและโดยที่หมู่บ้านนี้มีบึงใหญ่อยู่ เกิดจากการตกคุ้งของแม่น้ำป่าสัก ที่เกิดจากการถมคลองเพื่อให้กระแสน้ำไหลเป็นทางตรง เพื่อย่นระยะเวลาในการเดินทางกระแสน้ำจึงเปลี่ยนทิศทางกลายเป็นบึงใหญ่ดังที่เห็นในปัจจุบัน จึงมีนามอย่างนั้น วัดบึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2330
สิ่งศักดิ์สิทธิ์  :
1. พระประธานในพระอุโบสถ เป็นที่เคารพสักการะของ พุทธ ศาสนิกชนโดยทั่วไป
   วิธีการกราบไหว้ จุดธูปเทียน ปิดทองบูชา บนขอพร
วัตงานประจำปี : ปิดทองไหว้พระกลางเดือน 4 , งานสรงน้ำพระวันสงกรานต์, งานประเพณีทอดกฐิน
วัถตุมงคล เหรียญหลวงปู่รอด, เหรียญหลวงปู่เสน,ลูกประคำ,ตะกรุด, เลสข้อมือ ,กำไลข้อมือ,แหวน,หลวงพ่อลำเพย
เจ้าอาวาสวัดบึง  เท่าที่สืบค้นได้ ได้ 7 รูป คือ  :
รูปที่ 1 หลวงปู่เสน            รูปที่ 2 พระอาจารย์เปลื้อง    รูปที่ 3 พระอาจารย์อินทร์
รูปที่ 4 พระอาจารย์หวาน     รูปที่ 5 พระอาจารย์จรัล       รูปที่ 6 พระอาจารย์รอด
รูปที่ 7 พระครูอุดมภาวนาธิมุต(หลวงพ่อลำเพย) เจ้าคณะตำบลวังแดง พ.ศ.2508 ถึงปัจจุบัน