หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

สถาพข้อมูลพิ้นฐานทั่วไป

 

 

ลักษณะที่ตั้ง  
         
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง  ตั้งอยู่ หมู่ที่2  ตำบลวังแดง  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอท่าเรือ  อยู่ห่างจากอำเภอท่าเรือประมาณ  5  กิโลเมตร  มีเนื้อที่รวม  21  ตารางกิโลเมตร  หรือ  13,000  ไร่
                องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  โดยมี นายสวิด  เม่นน้อย  กำนันตำบลวังแดง  เป็นประธานกรรมการบริหาร  (โดยตำแหน่ง)  คนแรก  และปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยมีนายชวลิต  แสงไพโรจน์  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน)

 

อาณาเขตติดต่อ    

ทิศเหนือ ติดต่อกับ

ตำบลศาลาลอย   ตำบลบ้านร่อม  อำเภอท่าเรือ

ทิศใต้ ติดต่อกับ

ตำบลโพธิ์เอน  อำเภอท่าเรือ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

ตำบลศาลาลอย  ตำบลบ้านร่อม  อำเภอท่าเรือ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

ตำบลบ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ภูมิประเทศ  สภาพโดยทั่วไป  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน มีบึงวังแดงซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำป่าสัก ประชาชนได้ใช้น้ำไปประกอบการเกษตร

 

เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่  1

ชื่อบ้านวังแดงเหนือ 

มี นางจามรี  มะไฟหวาน

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  2

ชื่อบ้านวังแดงเหนือ     

มี นายทรงศร  เพ็ชรโทน         

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  3

ชื่อบ้านโคกถั่ว              

มี นายกล้าณรงค์ ชีตารักษ์        

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  4

ชื่อบ้านท้ายคุ้ง            

มี นายโสภณ มัตเดช               

กำนันตำบล

หมู่ที่  5

ชื่อบ้านบึงใต้                

มี  นางทวีป  เดชพจน์            

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  6

ชื่อบ้านบึงกลาง            

มี นายวิเชียร  โต๊ะมุข               

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  7

ชื่อบ้านบึงกลาง            

มี นายขวัญชัย เขมารมย์          

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  8

ชื่อบ้านบ้านบึงเหนือ     

มี นายมานัด  โต๊ะสัมฤทธิ์        

ผู้ใหญ่บ้าน


             

ประชากร 

 ตำบลวังแดง  มีประชากรทั้งสิ้น  จำนวน   3,073  คน 
แยกเป็นชาย    จำนวน  1,467 คน
เป็นหญิง  จำนวน  1,606  คน
มีจำนวนครัวเรือน  613  ครัวเรือน 
มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  262  คน/ตารางกิโลเมตร

 


ด้านการบริการพื้นฐาน
การคมนาคม

  การจราจร  :การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ  และจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน  มีรายละเอียดดังนี้
              -  ถนน  ค.ส.ล.       จำนวน   6  เส้น     ระยะทาง  7.14  กิโลเมตร
              -  ถนนลาดยาง       จำนวน  2  เส้น      ระยะทาง  6.50  กิโลเมตร
              -  ถนนลูกรัง           จำนวน  7  เส้น      ระยะทาง  3.71  กิโลเมตร

 

 

การประปา  :
                     
-  มีการประปาหมู่บ้าน   จำนวน     8    แห่ง  
              -  สถานที่ตั้ง  ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  1,2,3,4,5,6,7,8

 

การโทรคมนาคม  :