หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายวริศพัฒน์  นนท์ชะสิริ

ผู้อำนวยการกองช่าง

<

นายคฑาวุฒิ  โตพลัด

นางสาวณัฐนรี นิ่มจันทร์

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมโภชน์  แป้นทอง

นายบุญเลิศ  แจ่มจำรัส

พนักงานทั่วไป

คนงานทั่วไป


นายวิชาญ  ขมภูเอก

นายณัฐวุฒิ  กล่อมเกลี้ยง

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

คนงานทั่วไป

นายทองคำ นุรี

นายรุ่งตะวัน โต๊ะมุข

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

 

อำนาจหน้าที่

ภารกิจหน้าที่
        1.งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างควบคุมการก่อสร้าง อาคาร ทาง สะพาน แหล่งน้ำ งานซ่อมบำรุง งานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ งานออกแบบและคำนวนด้านวิศวกรรมโยธา งานให้คำแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา งานสำรวจและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
        2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบ ทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานวิศวกรรม งานตรวจสอบอาคาร และควบคุมการก่อสร้างตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่ได้รับการถ่ายโอน งานเขียนแบบและกฏหมายอื่นที่ได้รับ การถ่ายโอน งานเขียนแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
        3.งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟา ประปางานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคการประปา การไฟฟ้า และงานซ่อมแซม บำรุงระบบต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย