หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 

นางสาวสุรีย์ พรพงษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง

 

 

 

นางประภาพร  จันตรา

นางสาวกฤษ์ณา ยอดศิริ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

 

 

นางเสาวนีย์  ด่านไพศาลอารยกุล

นางรัตนา  โตเขียว

ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

พนักงานจ้าง

 

 

 

           

 

ภารกิจหน้าที่
    มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและการรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงิน การเบิกเงิน การเก็บเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน อบต.รวบรวมสถิติเงินในประเภทต่างๆ การขยายเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงาน เงินเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมทดลองของราชการ การจัดผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน จัดเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการตรวจสอบงานของจังหวัด และสำนักงานตรวจเงินแผนดิน การเร่งรัดใบสำคัญ และเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒรายได้ การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมต่าง ๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง