หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 

นางสาวรัติกร จันทร์แก้ว

ปลัด อบต.วังแดง

 

 

 

นางวัลลณา  วรนุช

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 

นางสวาท  นีละมัย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัสสินีอร  บรรเลง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 

 

นางสาวชญาดา  ตันเจริญ

นางสาวอัญชลี  สมเสียง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

นายธิวากรณ์  อาจศิริ

นางสังเวียน  พันธุมิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

 

นางสาวปรียกร  วรพันธุ์

นายศุภโชค  สมบูรณ์ศิลป์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นางลออง แป้นทอง

นายอานนท์  อาบวารี

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

 

 

นายสมหมาย  อินทองตั๋ง

นางนงเยาว์  มุกดารัตน์

พนักงานขับรถ

คนงานทั่วไป

 

 

นางรัตนา  ขุมทรัพย์

นส.เบญจวรรณ ขุมทรัพย์

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก


 

 

นายอินหลวย  พัฒนา

นายวิชาญ  ทองใบ

คนงานทั่วไป

ยามรักษาการณ์

อำนาจหน้าที่

ภารกิจหน้าที่

    1.งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวยการ การประสานงานติดต่อราชการงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานฝึกอบรม งานเลือกตั้ง งานกิจการสภา งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานการประชุม งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานดูแลรักษาอาคารสำนักงาน และยานพาหนะ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

 

    2.งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิชาการ งานข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ งานสาร เทศ และระบบคอมพิวเตอร์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย งานนโยบายของรัฐ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวและได้รับมอบหมาย

 

    3.งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และนิติกรรม สัญญางานดำเนินคดี งานร้องทุกข์และอุทรณ์ งานระเบียบ คำสั่งสอบสวน งานวินัย งานข้อบัญญัติ อบต.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

    4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอำนวยการ การป้องกันระงับและบรรเทา

สาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานสนับสนุนหรือติดต่อประสาน การปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยร่วมกับหน่วย

งานอื่น งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

    5.งานอื่น ๆ ที่ไม่มีส่วนราชการรับผิดชอบ