เฟสบุ๊คอบต.วังแดง

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่อบต.วังแดง
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
อำนาจหน้าที่-สำนักปลัด
กองคลัง
อำนาจหน้าที่-กองคลัง
กองช่าง
อำนาจหน้าที่-กองช่าง

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
    ส่วนบุคคล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐาน
    การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐาน
    การปฎิบัติงาน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

แนวทางการปฎิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
     No Gift Polity

กาสร้างวัฒนธรรม
    No Gift Polity

รายงานผลตามนโยบาย
    No Gift Polity

การประเมินความเสี่ยงการ
  ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพิ่อจัดการความ
 เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประเมินจริยธรรมของ
    เจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
    ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมประชาคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
บริการประชาชน
แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 

นางสาวรัติกร จันทร์แก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

 

นายยุทธจักร สมสมัย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

         

 

นางวัลลณา วรนุช

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 

 

นางสวาท  นีละมัย

นางสาวสุภาพร  รอดประยูร

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 

 

นางสาวชญาดา  ตันเจริญ

นางส่วปกศรันย์ ไกรฤกษ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักพัฒนาชุุมชนปฎิบัติการ

 

 

 

นางสาวพิมพ์พร พาขุนทด

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

เจ้าหน้าที่ธุรการปฎิบัติงาน

 

 

นายปฎิภาณ ยอดจันทร์

นางสาวอัญชลี  สมเสียง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์และนโยบายแผน

นายธิวากรณ์ อาจศิริ

นางสังเวียน พันธุมิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

 

นายปรียกร วรพันธุ์

นายสมหมาย อินทองตั๋ง

ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายนฤพล โต๊ะสัมฤิทธิ์

นายวิชาญ ชมภูเอก

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


 

 

นางละออง แป้นทอง

นางนงเยาว์ มุกดารัตน์

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

 

 

นายอินหลวย  พัฒนา 
คนงานทั่วไป

นางรัตนา ขุมทรัพย์
คนงานทั่วไป

 

 

นางสาวพิณนภา อยู่หนู
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวเบญจวรรณ ขุมทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอานนท์ อาบวารี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิชาญ ทองใบ
ยามรักษาการณ์

 

 

อำนาจหน้าที่

ภารกิจหน้าที่

    1.งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวยการ การประสานงานติดต่อราชการงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานฝึกอบรม งานเลือกตั้ง งานกิจการสภา งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานการประชุม งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานดูแลรักษาอาคารสำนักงาน และยานพาหนะ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

 

    2.งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิชาการ งานข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ งานสาร เทศ และระบบคอมพิวเตอร์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย งานนโยบายของรัฐ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวและได้รับมอบหมาย

 

    3.งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และนิติกรรม สัญญางานดำเนินคดี งานร้องทุกข์และอุทรณ์ งานระเบียบ คำสั่งสอบสวน งานวินัย งานข้อบัญญัติ อบต.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

    4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอำนวยการ การป้องกันระงับและบรรเทา

สาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานสนับสนุนหรือติดต่อประสาน การปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยร่วมกับหน่วย

งานอื่น งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

    5.งานอื่น ๆ ที่ไม่มีส่วนราชการรับผิดชอบ