หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565  
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565  
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565


 
   
   
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  
เดือนพฤษภาคม 2565


 
   
   
   
 
คำสั่งกองช่าง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
คำสั่ง อบต.วังแดง


 
   
   
   
 
คำสั่งกองคลัง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
คำสั่ง อบต.วังแดง


 
   
   
   
 
คำสั่งสำนักปลัด มอบหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
คำสั่ง อบต.วังแดง


 
   
   
   
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
คำสั่ง อบต.วังแดง


 
   
   
   
 
คำสั่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คำสั่ง อบต.วังแดง


 
   
   
   
 
รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564  
รายงานข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ข้อมูลจากเว็ปไซต์ กระทรวงพลังงาน www.e-report.energy.go.th


 
   
   
   
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน กองช่าง  
คำสั่ง อบต.วังแดง


 
   
   
   
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน กองคลัง  
คำสั่ง อบต.วังแดง


 
   
   
   
 
คำสั่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คำสั่ง อบต.วังแดง


 
   
   
   
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง สำนัก  
คำสั่ง อบต.วังแดง


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย