เฟสบุ๊คอบต.วังแดง

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่อบต.วังแดง
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
อำนาจหน้าที่-สำนักปลัด
กองคลัง
อำนาจหน้าที่-กองคลัง
กองช่าง
อำนาจหน้าที่-กองช่าง

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
    ส่วนบุคคล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐาน
    การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐาน
    การปฎิบัติงาน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

แนวทางการปฎิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
     No Gift Polity

กาสร้างวัฒนธรรม
    No Gift Polity

รายงานผลตามนโยบาย
    No Gift Polity

การประเมินความเสี่ยงการ
  ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพิ่อจัดการความ
 เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประเมินจริยธรรมของ
    เจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
    ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมประชาคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
บริการประชาชน
แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศ อบต.วังแดง


 
   
   
   
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติอบต.วังแดง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของอบต.วังแดง พ.ศ. 2566  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติอบต.วังแดง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้ห้องประชุม และทรัพย์สินของอบต.วังแดง พ.ศ. 2566


 
   
   
   
 
ข้อบัญญัติอบต.วังแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติอบต.วังแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟทางสาธารณะกิ่งเดี่ยว บริเวณรอบบึงเหนือฯ (โซลาร์เซลล์)  
ประชาสัมพันธ์


 
   
   
   
 
ประกาศ อบต.วังแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  
ประกาศ อบต.วังแดง


 
   
   
   
 
ประกาศแจ้งผลการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  
แจ้งผลการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล


 
   
   
   
 
การประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล  
ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแด


 
   
   
   
 
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล  
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล


 
   
   
   
 
แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์  
แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์


 
   
   
   
 
ประกาศ อบต.วังแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประกาศ อบต.วังแดง


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567  
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567


 
   
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566  
งานพัสดุ


 
   
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565  
งานพัสดุ


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย