หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564  
งบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม2563-เดือนกันยายน 2564


 
   
   
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม 2564-เดือนธันวาคม 2564)  
ประกาศประจำไตรมาสที่ 1


 
   
   
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564  
ประจำเดือน ธันวาคม 2564


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ประกาศประจำไตรมาสที่ 1


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565  
ประกาศ


 
   
   
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  
เดือนพฤศจิกายน 2564


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565  
ประจำปี พ.ศ.2565


 
   
   
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  
เดือนตุลาคม 2564


 
   
   
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564


 
   
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564  
ประกาศประจำไตรมาสที่ 4


 
   
   
   
 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


 
   
   
   
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 4 ณ 30 กันยายน 2564


 
   
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประปา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
พัสดุ


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย