หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
  อสม. อบต.วังแดง: ท่าเรือ : www.wangdaeng.go.th
 
     
 
 
  ความเป็นมาสภาเด็กและเยาวชน

 • สืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาเยาวชน และการสัมมนาวันเยาวชนแห่งชาติ : เสียงสะท้อนจากเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี ๒๕๔๗เยาวชนได้เสนอความต้องการให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติขึ้นคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) ดำเนินโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนำร่อง ในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๔ จังหวัด คือ เชียงราย สุรินทร์ ปราจีนบุรี และสตูลปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติได้เห็นชอบให้ สท. ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้หลักการ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน และเพื่อให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนสู่ระดับชาติ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙แนวคิดในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่าย

  การเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยที่แต่ละกลุ่มยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไปอย่างไม่สูญเสียเอกลักษณ์และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้จะอยู่ในรูปของการจัดองค์กรที่มีโครงสร้างของความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน ตลอดจนเฝ้าระวังปัญหาที่เด็กและเยาวชนต้องเผชิญ

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล โดยให้มีคณะบริหารสภาเด็ก

  และเยาวชนตำบล จำนวนไม่ต่ำกว่า ๒๐ คน และมีสัดส่วนหญิง/ชายเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่องการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลโดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม

  ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

  บทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนตำบล

  ๑. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในตำบล

  ๒. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม
  ๓. ประสานการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม/ชมรมเด็กและเยาวชนในตำบลให้สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

  ๔. เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

  ๕. ประสานการทำกิจกรรมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ
  ประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับ

  ๑. เด็กและเยาวชนในตำบลมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ตรงกับความต้องการของเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง
  ๒. มีศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในตำบล

  ๓. มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม

  ๔. มีการรวมตัวของเด็กและเยาวชนในตำบล เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมซึ่งกันและกัน

  ๕. ปัญหาเด็กและเยาวชนได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง โดยการใช้กิจกรรมอาสาสมัครเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

  ๖. เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสฝึกฝนคุณลักษณะภาวะการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม

   

 • ความรู้เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
 • ประกาศ อบต.วังแดง เรื่อง รับสมั้ครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง.pdf


 • คณะกรรมการบริหารงานและสมาชิก