หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
 


 
 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ตามราย ละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 67 ซึ่งมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 

1.2  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า และทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.3  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
1.4  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.6  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
1.7  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.8  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น           
1.9  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการ

2.  อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 68 ซึ่งมีหน้าที่อาจจัดทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้       

2.1  ให้มีน้ำเพื่อการบริโภค และการเกษตร                 
2.2  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น                 
2.3  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ า                 
2.4  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ                
2.5  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์                 
2.6  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว                 
2.7  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร                 
2.8  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล                
2.9  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
2.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม                 
2.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์                
2.12 การท่องเที่ยว                 
2.13 การผังเมือง         

3. หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชน ใท้องถิ่นตนเอง ดังนี้ 

3.1  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง                
3.2  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า และทางระบายน้ า                 
3.3  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ                 
3.4  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
 3.5  การสาธารณูปการ                 
3.6  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ                 
3.7  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน                 
3.8  การส่งเสริมการท่องเที่ยว                 
3.9  การจัดการศึกษา                 
3.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส                 
3.11 การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                 
3.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย                 
3.13 การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                 
3.14 การส่งเสริมกีฬา                 
3.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน                 
3.16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น                 
3.17 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                
3.18 การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย                 
3.19 การสาธารณะสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล                 
3.20 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน                 
3.21 การควบคุมสัตว์เลี้ยง                 
3.22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์                 
3.23 การรักษาความปลอดภัย                
3.24 การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่า                
3.25 การผังเมือง                 
3.26 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร                 
3.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ                 
3.28 การควบคุมอาคาร                 
3.29 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                
3.30 การรักษาความสงบเรียบร้อย                 
3.31 กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  

4. อ านาจหน้าที่และพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล  

4.1 แก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม                 
4.2 ต้องพัฒนาทุนทางสังคมมีความแข็งแรงและยั่งยืน               
4.3 ต้องเพิ่มสมรรถนะให้ประเทศไทย พร้อมส าหรับการแข่งขัน               
4.4 การพัฒนาที่ยั่งยืน