หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.วังแดง

โครงสร้างอบต.วังแดง
คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง
สมาชิกสภา อบต.วังแดง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
สภาวัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
    สภาอบต.วังแดง

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา
    อบต.วังแดง

สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินผลแผน
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานผลการประเมิน
    ความพึงพอใจ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการ
   ถังขยะ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
   ออนไลน์

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริต
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ./ข้อระเบียบกระทรวง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชี์
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.วังแดง
การบริหารงานทระพยากรบุคคล
ข่าวตลาดแรงงาน
ศูนย์ข่าวโควิค-19
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ตำบลวังแดง
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเบื้องต้นให้กับประชาชนตำบลวังเเดง
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวัดบึง,นักเรียนโรงเรียนวัดวังแดงเหนือ”แจ่มวิทยาคาร”
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
อบต.วังแดง จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 โดยถวายเทียนจำนำพรรษาให้กับ วัดบึง วัดวังแดงใต้ และวัดวังแดงเหนือ
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
นายชวลิต แสงไพโรจน์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน “ระดับน่าอยู่” ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
นายก อบต.วังแดง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สนับสนุนรถน้ำอเนกประสงค์ และร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน ประชาชน ล้างทำความสะอาด ลานวัดและองค์พระวัดขวิด
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ดำเนินการส่งมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลวังแดง จำนวน 41 ราย
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565


   
   
   
 
“การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในการทวงพื้นที่สาธารณะประโยชน์และรายงานความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2565 โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (ชนิดลากจูง)”
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) บริเวณหมู่ที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ลงพื้นที่นำของอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม แอลกอฮอล์ ของใช้จำเป็น มอบให้กับประชาชนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง จากโรคโคโรนา 2019 (COVID - 19)พร้อมทั้งให้กำลังใจในช่วงกักตัว และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันอย่างเคร่งครัด
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) บริเวณตึกมัธยม โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ “แจ่มวิทยาคาร”
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ลงพื้นที่นำของอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม แอลกอฮอล์ ของใช้จำเป็นมอบให้กับประชาชนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง จากโรคโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลวังแดง จำนวน 1 หลังคาเรือน ตามเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่หมู่ที่ 7 และ 8 ตำบลวังแดง จำนวน 3 หลังคาเรือน ตามเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน 5 ราย ชีวิต 1 ราย เพื่อขอรับการช่วยเหลือการดำชีพ
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
รองนายก อบต.วังแดง นำทีมงานป้องกันฯ ดำเนินการซ่อมแซมถนนทรุดตัว บริเวณริมบึงหมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนที่สัญจรไปมาครับ
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายชวลิต แสงไพโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมด้วย รองนายก ปลัด อบต.วังแดง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า (กรณีที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์พักคอย (Community Isolation) อำเภอท่าเรือ สถานีขนส่งทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน (โกดัง ๓) ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ลงพื้นที่สำรวจถนนเส้นหนองโพธิ์ ซึ่งเกิดการชำรุด พร้อมทั้งหาแนวทางในดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ปกติโดยเร็ว
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ภายใต้การอำนวยการของนายชวลิต แสงไพโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มอบหมายให้กองช่างดำเนินการลอกรางระบายน้ำ บริเวณริมเขื่อนกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังแดง
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย