หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายในองค์กร
การประชุมสภา อบต.
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผู้ดูแลระบบ

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าวผลงานอบต. กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 คร้้งที่1/2560  
   
2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560  
   
3
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2560  
   
4
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2560  
   
5
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560  
   
6
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2561  
   
7
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2561  
   
8
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2561  
   
9
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2561  
   
10
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2561  
   
11
รายงาานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2/2561  
   
12
รายงาานการประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2561  
   
13
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562