หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายในองค์กร
การประชุมสภา อบต.
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผู้ดูแลระบบ

Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าวผลงานอบต. กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565  
เดือนเมษายน 2565


 
   
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)  
ประกาศประจำไตรมาสที่ 2


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ประกาศ เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565  
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565  
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565.


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ประกาศประจำไตรมาสที่ 1.


 
   
   
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565  
เดือนมีนาคม 2565


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565


 
   
   
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
เดือนกุมภาพันธ์ 2565


 
   
   
   
 
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


 
   
   
   
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


 
   
   
   
 
รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2564 จาก สตง.  
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.


 
   
   
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565  
เดือนมกราคม 2565


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย